Представиха най-новите направления в науката и образованието във ВУЗФ

доц. д-р Наталия Футекова

На 18 април 2016 г. във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) бяха изнесени лекции от най-новите доценти на учебното заведение, които Академичният съвет единодушно избра на 29 март 2016 г.

Доц. д-р Наталия Футекова,  доц. д-р Юлия Добрева, доц. д-р Даниела Илиева – Колева и доц. д-р Маню Моравенов получиха официално своите дипломи за доцентура от доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висше училище по застраховане и финанси.

Новоизбраните доценти представиха своите научни и трудови биографии, както и най-новите направления в науката и образованието, които са в пряка връзка с практиката, иновациите и бизнеса. Темите, които обхванаха са „Устойчиво развитие на икономиката – проблеми и перспективи“ от доц. д-р Юлия Добрева, „Навлизане на ERP системите в образованието“ от доц. д-р Наталия Футекова, „Менторство и менторски програми“ от доц. д-р Даниела Илиева – Колева и  „Прилагане на РИКС стандартите от строителните предприемачи при анализ на инвестиционни проекти. Добри практики и позитивни аспекти“ от доц. д-р Маню Моравенов.

доц. Григорий Вазов

На събитието бяха представени и бъдещите творчески планове за развитие на ВУЗФ, което е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга.

Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика. Академичната политика на висшето училище е насочена към прилагане на най-добрите образователни практики в Европа и света, като основната му цел е осигуряване на високо качество на обучението и успешна професионална реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса.