Каква е ползата от независим финансов одит?

За всеки добър мениджър е ясно, че основната цел на всеки бизнес е това той да бъде успешен. За постигане на тази си цел обаче, всяка компания трябва да има финансова сигурност, като основна предпоставка за бъдещ успех. Разбира се развитието на даден бизнес се определя на базата на конкретни цифри от отчетите на дружеството, които са публични и изразяват историята му. 

 

Понякога обаче съществува възможност бизнесът ви да се развива изключително успешно, но да се допуснат счетоводни и данъчни грешки, които съответно да доведат до санкции, неверни и некоректни отчети и дори фалит. Освен това всяко едно предприятие трябва да представя достоверни данни в своите отчети, за да спечели по този начин повече потенциални клиенти, партньори, кредитори.

Какво представлява финансовият одит? 

Всъщност терминът „одит” произлиза от латинското „audio” и означава „слушам“. В по-широк смисъл обаче, под одит се разбира проверка от независими експерти, приключваща с оценка на някакво явление, процес или дейност.

Финансовият одит включва изпълнението на някои процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите, представени във финансовия отчет. Тези процедури се избират от одитора, както и оценката на рискове от съществени отклонения във финансовия отчет. При извършване на оценка на риска, одиторът взема под внимание също така и системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето на финансов отчет от предприятието. Одитът оценява и уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството. Той се провежда в съответствие със Закона за независимия финансов одит и изискванията на Международните одиторски стандарти, а тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания.

Целта на независимия финансов одит всъщност е да повиши степента на доверие на собствениците и потребителите на финансовия отчет и това се постига чрез изразяване на одиторско мнение за това дали финансовият отчет представя достоверно във всички важни аспекти, финансовото състояние на дружеството.

Кой извършва финансовия одит?

В България независим финансов одит се извършва от регистрирани одитори, които са физически лица, чрез техни предприятия или чрез специализирани одиторски предприятия. Със своя доклад те гарантират, че финансовите отчети представят вярно и честно финансовото състояние на фирмата и, ако името на одитора е с добра репутация, то това ще допринесе и за добрата репутация на самата фирма като надежден партньор, клиент, доставчик или дори кредитополучател. 

Какви са ползите от финансовия одит?

Прегледът върху дейността на компанията и нейното счетоводство и процеси, са особено полезни за мениджърите на фирмата, защото могат да им посочат слабостите в счетоводната отчетност и процесите, които могат да доведат до изкривявания във финансовите отчети или да създадат предпоставки за измами или злоупотреби. След такъв одит мениджърите могат да бъдат сигурни, че отчетите са наистина достоверно отражение на финансовото състояние на дружеството. Полезни са и за счетоводителите, които ще видят евентуалните си грешки, ще ги поправят и няма да ги допускат в бъдеще.

Със своя одиторски доклад добрите одитори помагат и на акционерите и кредиторите, които искат да се уверят, че инвестираните от тях средства се управляват добре и дали те ще се възвърнат с договорената печалба. Чрез този одит те получават информация от независими лица за евентуални грешки, злоупотреби или измами от страна на фирмата и нейните служители.

Защо да се доверите на Брейн Сторм Консулт

Ако и вашият бизнес се нуждае от независим одит, можете да се доверите на Брейн Сторм Консулт. Фирмата е сред водещите български компании в областта на счетоводните услуги и предлага широк набор услуги, сред които и независим финансов одит, одит и услуги по европейски проекти, данъчни консултации и защита, управление и правни консултации и много други. 

Ако искате да укрепите позициите на вашия бизнес на пазара, финансов одит от Брейнсторм е точният инструмент за целта, а дългогодишният професионален опит на екипа от специалисти на компанията ви гарантира наистина високо ниво на обслужване и съдействие.

Коментари

comments